Ecolologisch Groenbeheer en de Vereniging Stadswerk
Het werd meer en meer duidelijk dat alle groenbeheerders moeten bijdragen aan de ecologische kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Stadswerk wilde daaraan bijdragen door een eigen handboek op de markt te brengen. Ik voelde mij buitengewoon vereerd dat ik dit boek mocht schrijven.

Voor mij was het zeer belangrijk dat er een verzoek vanuit de vakwereld zelf kwam, en niet vanuit een externe organisatie of dat het initiatief vanuit mijzelf kwam. Het was een krachtig signaal dat ecologisch groenbeheer echt van de grond kwam. Er werd een werkgroep samengesteld waarvan ook professor Zonderwijk deelĀ  uitmaakte. In globale lijnen werd de inhoud vastgesteld. Het boek had in 1998 of uiterlijk in 1999 moeten verschijnen, maar door overname van de uitgever Schuyt en Co, waarbij veel fout ging, verscheen pas in 2001.

Het boek datĀ  vanuit een vraag uit het vakgebied zelf kwam, werd zeer goed ontvangen. . Recensies
 
Het dagblad Trouw besteedde ruim en halve pagina aan dit boek
 
Voor het boek "Ecolologisch Groenbeheer" en het promotie onderzoek is op ruim 40 locaties onderzoek verricht naar houtige beplantingen.
A.Koster, 1998. Ecologisch beheer van beplantingen in stedelijk gebied. IBN-Rapport 369: 356 pp
Literatuur ecologisch beheer
Koster, A., 1988. Stedelijk groen meer oecologisch beheerd? De Levende Natuur 89, 6: 162-166.
Koster, A., 1988. Bodembedekkers in het stedelijk bosplantsoen. Tuin & Landschap 10, 22: 22-23, 25.
Koster, A., 1989. Stedelijk groen natuurlijker. Notitie 20. Ministerie van Landbouw en Visserij, Adviesgroep Vegetatiebeheer, Wageningen. 142 p.
Koster, A., 1989. Opmerkingen over bodembedekkers in het stedelijk bosplantsoen. Natura 86, 1: 13-17.
Koster, A., 1989. Knelpunten bij natuurlijk groenbeheer. Tuin & Landschap 11 20: 40-43.
Koster, A., 1989. Knelpunten bij aanleg en beheer van "natuurlijke" drachtgebieden. Bijenteelt 91, 11:
Koster, A., 1989. Gebruik beste onkruidbestrijding op verhardingen. Tuin & Landschap 11, 24: 22-25.
Koster, A., 1990. Uitslag enquête groenbeheer in Nederlandse gemeenten 1990. Rapport 584. De Dorschkamp, Wageningen. 56 p.
Koster, A., 1990. Planten op plaveisel en verhardingen in relatie tot gebruik. Groen 45, 1: 29-34.
Koster, A., & M. Claringbould 1991. Natuurlijker groenbeheer in Nederlandse gemeenten. VNG-uitgeverij, Den Haag. 160 p.
Koster, A., 1991. "Van natuur naar cultuur": Voor het groene vak kies je niet zo maar. IBGR-Post 2: 6-7.
Koster, A., 1992. Mogelijkheden voor natuurontwikkeling in Schiedam-Noord. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek, Wageningen. 32 p. + bijlagen.
Koster, A., & M. Claringbould 1992. Natuurlijker groenbeheer in de gemeente Weesp. Dorschkamp-rapport 698. 37 p.
Koster, A., 1993. Vademecum wilde planten. Schuyt, Haarlem. 272 p.
Koster, A., 1993. Ontwikkeling van natuur in de Friese gemeenten. Twirre 4, 2: 1-6.
Koster, A., 1993. Koningsvaren: onderhoudsarm. Groen 49, 11: 42.
Koster, A., 1993. Het ABC van het ecologisch groenbeheer in het stedelijk gebied. Groen 49, 7/8: 20-22.
Koster, A., 1993. Ecologisch beheer van wilde drachtplanten. Bijen 2, 5: 131-132.
Koster, A., 1994. Voorstellen voor inrichting en het beheer van de OudeHaven te Hilversum. Een onderzoek naar natuurontwikkeling in relatie tot recreatief en educatief gebruik. IBN-rapport. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen. 42 p; 2 kaarten.
Koster, A., 1994. De groene omgeving: een bijdrage aan een gezonde samenleving. Schuyt, Haarlem. 184 p.
Koster, A., 1996. Kwaliteit begin en eindpunt van ecologisch verantwoord groenbeheer. Stadswerk 25, 4: 16-17.
Koster, A., 1997. Bouwstenen voor een omvormingsvisie openbaar groen. Groen 53, 1: 9-13.
Koster, A., 1998. Natuur en groen in de stad. In: A.M.P. Zinger, A.M. Cox, M.J.F. Gerwen, E. Hoeflaak & S.R.J. Jansen, Ruimtelijke ordening en milieu. Samsom, Alphen aan den Rijn; 421-453.
Koster, A., 1998. Ecologisch beheer van beplantingen in het stedelijk gebied. IBN-rapport 369. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen. 349 p.
Koster, A., 2000. Gidssoorten geven ecologische kwaliteit van groen aan. Tuin & Landschap 22, 14: 34-36.
Koster, A., 2000. Ecologisch groenbeheer in Veenendaal rond het jaar 2000; een evaluatie van het beheer in de negentiger jaren: Alterra-rapport. 76. Alterra, Wageningen. 185 p.
Koster, A., 2001. Bijen in het openbaar groen: pioniervegetaties, Grasland, ruigte en beplantingen. Groen 57 (7/8): 23-29.
Koster, A., A. Oosterbaan & J.H. Spijker (2001). Ontwikkeling van natuur in de Nederlandse Steden. Werkdocument 13. Alterra, Wageningen, pp. 52.
Koster, A., 2001. Monitoren ecologisch groenbeheer. Groen 57 (10): 40-45.
Koster, A., 2001. Fotografische impressie van de bermen aan de Rondweg-West in Veenendaal. Gemeente Veenendaal:
Koster, A., 2001. Ecologisch groenbeheer. Schuyt, Haarlem. 192 p.
Koster, A., 2001. Openbaar groen op ecologische Grondslag. Proefschrift, Landbouwuniversiteit Wageningen. 264 p.
Lanuyt, W. van, M. Hermy & A. Koster 1997. Natuur in de stad en het verstedelijkt gebied: De natuur van onze cultuur. In: M. Hermy & G. de Blust, Punten en lijnen in het landschap. Schuyt, Haarlem; Van de Wiele, Brugge; 223-239.
Koster, A., 2002.Ingezaaide bloembermen vragen om soepel bestek. Tuin & Landschap 24 (12): 42-44.
Koster, A., 2002. Ecologisch groenbeheer. In: R.E. Roggema (red.). Handboek ruimtelijke ordening en milieu, 2002/2003.Kluwer, Alphen aan den Rijn. p. 335-351.
Koster, A., 2004. Bloemen komen er niet vanzelf.Tuin & Landschap, themanummer 6a: 6-7.
Koster, A., 2004. Aanleggen van  en omvormen naar bloemrijk grasland. Tuin  & Landschap 26
Koster, A., 2004. Aanleg van en omvorming tot bloemrijk grasland. Tuin & Landschap, themanummer 6a: 8-10.
Koster, A., & T. Stok, 2004. Planten van Grasvelden en bermen. Tuin & Landschap, themanummer 6a: 34-39.
Koster, A., & A. van Loon, 2004.  (met medewerking van docenten en studenten. De groene kant van water (Cd-rom/webpagina: ca. 200 fotos met tekst en literatuur).
Koster, A., 2004. Spontane houtige begroeiingen in de stad. Groen  60 (3):
Koster, A., 2004. Kwaliteit Bloemrijk grasland  zegt  iets over kwaliteit bestuur. Tuin & Landschap 26