Groen opbouwwerk, Burgerparicipatie, Operatie Steenbreek
De natuur loopt hard achter uit, maar in het stedelijk gebied en en in kleiner woongebieden zien we vaak het tegenovergestelde. Als we deze natuur of gedeelten daarvan langdurig in stand willen houden, moeten we rekening houden met de betekenis die de groene omgeving voor mensen heeft. Dat biedt de meeste garantie op de duurzaamheid van deze bloemrijke landschapselementen. Burgers betrekken bij het vergroenen van de eigen woonongeving heeft veel gemeen met opbouwwerk in de vorige eeuw
- Groen opbouwwerk ondersteunt bewoners van buurten en woonwijken in gemeenten met "groene" initiatieven. De leefbaarheid van de woonomgeving staat hierbij op de eerste plaats.
- Groen opbouwwerk stimuleert op ruime schaal (stad, regio, provincie) personen (terreinbeheerders, bestuurders) en organisaties (woningbouwcorporaties, landbouw organisaties, sportverenigingen, etc.) om op hun terreinen of gedeelten daarvan biodiversiteit inclusief die van bijen te bevorderen.
Opbouwwerk gaat terug naar de vroegere 'samenlevingsopbouw'. Het brengt sociaal kwetsbare groepen bijeen om bijvoorbeeld sociale en culturele verschillen of spanningen te overbruggen of op te lossen en daardoor de leefbaarheid in een woonwijk te verbeteren (Sociaal-cultureelwerk). Het zet zich ook in voor materiële verbetering van de woonwijk. Dat gebeurt meestal in samenwerking met andere, al dan niet hulpverlenende organisaties. Groen opbouwwerk vloeit daar uit voort. Onder meer het ‘opzomeren’ in Rotterdam (Deze activiteit is genoemd naar de Opzomerstraat waar deze voor het eerst is georganiseerd). Dit houdt in dat de straat wordt schoongemaakt en schoongehouden en groene elementen krijgt. De bewoners zorgen daar zelf voor. In ruil daarvoor bood de stad Rotterdam andere diensten aan. Sociale integratie is hierbij een belangrijk aspect. (Van der Lans, 1995; te velde, 1995)
Ook op grotere schaal is vaak een soort opbouwwerk nodig om ecologisch groenbeheer of een bijenlint te realiseren. Groen opbouwwerk is van toepassing op alle bevolkingsgroepen ongeacht de culturele of sociaal-economische positie. Ook hier hebben we vaak te maken met tegengestelde belangen of (bedrijfs)culturen. In dat opzicht is 'groen opbouwwerk' breed toepasbaar .
Groen opbouwwerk maakt onder meer een sociale kaart van alle actuele en potentiële belanghebbenden. De vraag is dan steeds wat hebben ze gemeen en waarin verschillen ze ten opzichte van een bepaald project of idee. De kunst hierbij is machtsfactoren uit te schakelen en processen op grond van argumenten te sturen. Het betekent onder meer dat dominantie van bepaalde actoren (deelnemers) wordt voorkomen en dat meer bedeesde personen gelijke kansen krijgen om het woord te voeren. De centrale vraag is steeds welke verschillen zijn oplosbaar en welke vatbaar voor compromissen. Zonder het laatste is een project gedoemd te mislukken
Burger participatie
Burger participatie is te vergelijken met opbouwerk, maar veel minder gebonden aan sociale groepen. Het kan betrekking hebben op een straat, woonwijk of de hele gemeenten. In de praktijk is het vaak gebonden aan woonwijken.
Operatie Steenbreek
Operatie steenbreek (https://steenbreek.nl) "Stichting Steenbreek zet zich in om de leefomgeving te vergroenen, samen met gemeenten, provincies, waterschappen, projectontwikkelaar, woningbouwcorporaties, kennis- en onderwijsinstellingen en andere betrokken maatschappelijke organisaties. Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger en gezonder." In woonwijken heeft dat veel relaties met groen opbouwwerk. Het gaat hier niet alleen om vergroeining maar oop met de sociale aspecten. Dat zijn onder meer sociale contacten en gemeenschappelijke verantwoorderlijkeheid voor een gezonde omgeving en duurzaamheid van natuur en biodiversiteit.
 
Literatuur
Lans, Jos Van der 1995. De onzichtbare samenleving: Beschouwingen over de publieke moraal. Nederlands Instituur voor Zorg en Welzijn: 139 p.
Velde, Jan ter 1995. Meedoen in het groen: Samenwerking tussen overheid en burger bij beheer van de openbare ruimte. Schuyt & Co: 176 p.