Aanleiding burgerparticipatie

In heel Nederland is aandacht voor biodiversiteit. Biodiversiteit is verweven met diversiteit van planten en de structuurvariatie in het landschap. Structuurvariatie is een breed begrip. Het heeft betrekking op groene landschapselementen zoals bosjes, bosranden, ruigte en grazige begroeiingen. Bij combinaties van deze begroeiingen neemt de structuurvariatie toe, zeker als er in de houtige begroeiing ook dood hout voorkomt.
Het gaat hier om voedsel en nest- en schuilplaatsen. Door de variatie in de structuur ontstaat er ook variatie in microklimaat. Dit geldt ook voor niet levende landschapselementen. Een oude boerderij biedt door verwering van woonhuis, schuren en hekken, nest- en schuilgelegenheid aan grotere en kleine dieren vooral bij een gevarieerde begroeiing rondom de boerderij. Bij het ontwikkelen van biodiversiteit gaat het vaak om combinaties van planten of vegetaties met niet levende (bijv. stenig materiaal) of afstervende elementen zoals dood hout, afstervend riet of bovengrondse delen van planten.
In de eerste helft van de vorige eeuw was habitatvariatie buiten de stad een vanzelfsprekendheid. In het stedelijk gebied was het anders om. Ten gunste van het stedelijk gebied zijn de rollen nu omgedraaid. Door afschaffen van de chemische onkruidbestrijding in combinatie met ecologisch groenbeheer nam de biodiversiteit snel toe.
De hoogtijdagen van dit beheer waren de jaren 90 van de vorige eeuw. Door bezuiniging die vaak gepaard gaat met ruig groenbeheer is de ontwikkeling van biodiversiteit niet optimaal. Vanuit de samenleving wordt hier ook op gereageerd. Buiten het stedelijk gebied is dat het vrijwillige landschapsbeheer. Dat niet alleen oude landschapselementen beheert, maar ook nieuwe elementen toevoegt. In veel steden, gemeenten, en woonwijken zijn burgers actief om hun woonomgeving te vergroenen met het oog op biodiversiteit, speelgelegenheid, stadslandbouw of gewoon voor natuurbeleving inclusief het gezellige geveltuintje naast de voordeur. Gemeentebesturen gaan hier meestal in mee. De interactie tussen burgers en bestuur noemen we burgerparticipatie.