Hovenier, landschapsbeheerder en urban greener
Als we burgerparticipatie nog even buiten beschouwing laten, ligt de ecologische kwaliteit van het landschap in handen van vakbekwame en gemotiveerde mbo-ers. Dat zijn hoveniers, groenbeheerders en urban greeners. De overlap van deze groepen is groot. Wat ze gemeen hebben is, dat ze biodiversiteit sterk kunnen bevorderen.
Het oorspronkelijke beroep van hovenier is het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, begraafplaatsen etc. Een hoveniersbedrijf kan ook opdrachten aannemen voor het maaien van grasvelden of het scheren van alle heggen in een gemeente. Dat gebeurde al rond 1960. Dat was toen geen hovenierswerk, maar groenonderhoud. Met uitzondering van het snoeien van struikrozen en het snoeien van sommige heesters had het weinig met het echte hovenierswerk te maken.
Landschapsbeheerders zijn betrokken bij het beheer van allerlei groene landschapselementen zoals houtige begroeiingen, bermen, greppels, sloten, parken en landgoederen. Vrijwillig landschapsbeheer kan zich ook richten op plattelandstuinen en boerenerven. Dat gebeurt onder meer in Drenthe.
Urban greeners vergroenen en beheren met dezelfde doelstelling het stedelijk binnen- en buitengebied en kan betrekking hebben op alle groene landschapselementen Het grote verschil is (of  zou dat moeten zijn) dat urban green veel sterker is gekoppeld aan stadsecologische aspecten zoals waterretentie, hergebruik van materialen, en sociale aspecten die met meestal kleinschalige vergroening samenhangen. Er komen dan vaak momenten voor waar begeleiding en ondersteuning is gewenst. Als het alleen om aanleg en onderhoud gaat kan deze ondersteuning door een vakbekwame hovenier worden geboden. Voor stadsecologische aspecten (en het sociale proces) heeft een urban greener de voorkeur.
Als we willen vergroenen en daar een bepaalde betekenis aan willen geven, moeten we rekening houden met de betekenis die de groene omgeving voor mensen heeft. Dat biedt de meeste garantie op duurzaamheid. Methoden van groen opbouwwerk komen hier van pas, waarbij de term groen opbouwwerk misschien moet worden vervangen door urban greener. Opbouwwerk is te veel gerelateerd aan probleemwijken in grote steden of gemeenten. De urban greener zal hier zeker mee in aanraking komen, maar urban green is niet gekoppeld aan woonwijken met bepaalde sociale samenstellingen. Urban greening is een stadsbreed proces.