script language="Javascript1.2">
Keuzentabel bossen en beplantingen voor bijen
De bosgemeenschappen lopen van boven naar beneden op van nat naar droog. Het nummer correspondeert met de links
1 Wilgenbos
Nat tot zeer vochtig: periodiek overstroomd.
Voedselrijk-zeer voedselrijk: rivierklei, zavel, lemige tot zandige bodems en niet al te zware zeeklei; vaaggronden.
Zuurgraad
: kalkrijk pH6-7,5 (8 op rivierstrand); humusarm
2 Elzenbroekbos
Nat tot zeer vochtig: In de winter vaak blank; zomerpeil tot 60cm diep.
Voedselrijk Veen, laagveen, venig, zand, zandig veen; moerig grond, eerdgronden, vlietveengrond.
Zuurgraad
: pH3,5-6,0; in water tot 7; hoog organisch stofgehalte
3 Berkenbroekbos
Nat
Voedselarm: hoogveen, laagveen, venige, zandige en lemige bodems; veen, podzol, eerdgronden.
Zuurgraad: pH2-4,5; strooisel.
11 Wilgenbroek-struweel
Nat
Schraal-matig voedselrijk: venig, lemig, zandgond; vaaggronden, pozol.
Zuurgraad
:
pH4,5-7; organisch materiaal
9 Nat elzen-essenbos
Nat (bronwater met constante tempetatuur van rond 10 graden).
Voedselrijk
: lemig, leem, beekklei, al dan niet met een venige bovenlaag. Zuurgraad: pH6-7,5; weinig strooisel.
2 Bos met zwarte els en zomereik
Vochtig tot zeer vochtig:voorjaarspeil 10-40 cm.
Voedselarm-matig voedselrijk: lemige en venige zandgrond en verdroogde laagveen bodems; eerdgronden, podzol, vaaggronden.
Zuurgraad
: pH4-5; modder, strooisel.
8 Vogelkers-essenbos

Vochtig: voorjaarspeil 40-50cm; zomerpeil 50-150cm; zijwaartse waterstroom.
Voedselrijk: lemige (lemig zand, keileem) en kleiige (beekklei); eerdgronden, vaaggronden.
Zuurgraad: pH6-7; humusrijk.
6 Elzenrijk essen-iepenbos
Vochtig tot zeer vochtig: 10-40 (voorjaar (120cm zomer).
Voedselrijk: Zee- en rivierklei- en zavelgronden; eerdgronden, vaaggronden bodems met kleidek.
Zuurgraad
: Basenrijk water pH kan onder 6 dalen; humusrijk.
6 Essen-iepenbos
Vochtig: niet onder directe invloed van grondwater; winter- peil lager dan 40cm.
Voedselrijk: rivierklei- en zeeklei- en zavelbodemsgronden; eerdgronden, vaaggronden.
Zuurgraad
: Kalkrijk, pH6,5-7; humusrijk
7 Meidoorn-berkenbos
Vochtig winterpeil tot 30cm onder maaiveld.
Schraal-matig voedselrijk: duinzand; vaaggronden.
Zuurgraad: Kalkhoudend pH 5,5-6,5; humeus
6 Eiken-essenbos
Vochtig
Matig voedselrijk: minerale bodems; vaaggronden, eerdgronden.
Zuurgraad
:
pH5,5-7;humeus.
7 Berken en wilgenbos
Vochtig (stad)
Matig voedselrijk: Minerale bodems; vaaggronden, eerdgronden.
Zuurgraad: Neutraal; humeus.
2 Elzenbos met koningsvaren
Vochtig tot nat
Voedselarm-schraal: venige bodem, ondiep veen op lemige ondergrond; vaaggronden, eerdgronden.
Zuurgraad: pH 4,0-5; strooisel.
6. Abelen-iepenbos
Vochtig: zomerdroog, winterpeil max.50cm, zomerpeil dieper dan 120cm; periodiek blank/nat.
Voedselrijk: zand- en zavelgronden; duinvaaggrond, ooivaaggrond.
Zuurgraad: Kalkrijk - basisch, pH6,-8; humeus.
10 Eiken-haagbeukenbos
Vochthoudend-zomerdroog: periodiek met stagnerend water.
Voedselrijk: leem- en kleiachtige bodems: zavel-rivierklei, lemige bodem, potklei en oude klei; brikgronden, eerdgronden, vaaggronden.
Zuurgraad: Kalkrijk pH7 of meer; bovengrond pH4-6; humusrijk.
4 Dennenbos
Droog tot vochtig
Voedselarm: zandige bodems; meestal leemarm; podzol, vaaggronden.
Zuurgraad: Zuur/kalkarm (ca.pH4); zeer zuur strooisel.
5 Berken-eikenbos
Droog tot vochtig; winterpeil dieper dan 40 cm.
Voedselarm: leemarm zand, zwaklemig zand; podzol, stuifzanden, dekzanden, enkeerdgrond.
Zuurgraad
: pH ca.4; strooisel.
5 Beuken-eikenbos
Droog tot vochtig: winterpeil dieper dan 40 cm.
Voedselarm-schraal: leemhoudende zandgrond en arme loss-, leembodems; podzol, brikgronden, eerdgronden, Vaaggronden.
Zuurgraad: pH ca.4; strooisel.
5 Duin-eikenbos
Droog tot iets vochtig; grondwater heeft weinig invloed.
Voedselarm: ontkalkt duinzand; duinvaaggronden.
Zuurgraad: pH4-5; strooisel
12 Doornstruwelen
Droog tot vochtig
Matig voedselrijk - zeer voedselrijk
: minerale bodems; vaaggrond,
brikgrond.
Zuurgraad
: Neutraal-basisch / kalkrijk; vaak humeus
13 Struweel met brem
Droog tot vochthoudend
Arm-schraal: Leemhoudend zand-Loss.
Zuurgraad: Zuur-zwakzuur; weinig
13 braam, gaspeldoorn
Droog tot vochthoudend
Arm-schraal: Leemhoudend zand-Loss.
Zuurgraad: Zuur-zwakzuur; weinig
X